§ 1. Postanowienia wstępne


1. Organizatorem konkursu „Zajedź dalej z TEC2000”, zwanego dalej „Konkursem”, jest  PKB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul.Solec 18 lok. B21, 00-410 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, wydział gospodarczy pod nr KRS 0000598100, NIP 5213719887, REGON 363567197, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 01.10.2022 do 31.12. 2022 roku.

3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 

5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2022 t.j. z dnia 2022.04.25). 

8. Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje:

a. w całości Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad,

b. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,

c. wyraża zgodę na kontakt telefoniczny, SMS lub e-mail ze strony Organizatora, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu Konkursu.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureata Konkursu, Organizator powoła komisję nadzorującą przebieg Konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

§ 3. Zasady uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy do Konkursu jaki jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora pod adresem zajedzdalej.tec2000.pl i odpowiedzieć na Zadanie Konkursowe w terminie od godz. 00:00 w dniu 1 października 2022 roku do godz. 23:59 w dniu 31 grudnia 2022 roku. 

2. Formularz zgłoszeniowy uznany będzie za prawidłowy wyłącznie w przypadku podania wszystkich wymaganych w nim danych tj.: 

a. imię i nazwisko;

b. adres e-mail;

c. numer telefonu;

d. odpowiedź na Zadanie konkursowe;

e. zaznaczone zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Jeden Uczestnik może pozostawić jedno zgłoszenie do Konkursu.

4. Laureata Konkursu wybierze Komisja Konkursowa

5. Odpowiedź Uczestnika na zadane przez Organizatora Zadanie Konkursowe musi zostać udzielona wyłącznie za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do konkursu. Odpowiedź nie może przekroczyć 500 znaków. 

6. Nagroda przyznana zostanie temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Konkursowe otrzymało najwyższą ocenę od Komisji Konkursowej pod względem merytorycznym, oryginalności, kreatywności i poprawności językowej.

7. Laureatem Konkursu staje się ten uczestnik, którego odpowiedź na Zadanie Konkursowe otrzymała najwyższa ocenę.

8. Z Laureatem Konkursu Przedstawiciel Organizator skontaktuje się telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Laureata Konkursu w Formularzu. Podczas rozmowy Laureat Konkursu potwierdza swoje imię, nazwisko, oraz podaje adres pod który Organizator wyślemy Nagrodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania Nagrody. 

9. Procedura oceny odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przez Komisję Konkursową nastąpi do 13 stycznia 2023 r. 

10. W dniu 16 stycznia 2023 roku Przedstawiciel Organizatora podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu w odstępach godzinnych. W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do nagrody, a następnie wyłaniany jest kolejny Laureat Nagrody na zasadach opisanych powyżej. Procedura ponownego wyłaniania powtarzana jest do momentu przyznania Nagrody i połączenia się z Laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebrane połączenie przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem sieci GSM, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).

11. W przypadku, gdy nie uda się skontaktować w dniu 16 stycznia 2023 roku z żadnym Laureatem Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 4. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest jedna karta paliwowa wartości 3000 złotych brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333 złotych, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od obu nagród.

2. Nagroda zostanie wydana Laureatowi przez Organizatora w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. 

3. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród na podstawie zgody wyrażonej na piśmie przez laureata, odprowadzi należny podatek od wygranej w wysokości 333 złotych do właściwego urzędu skarbowego. 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę rzeczową.

§ 5.  Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PKB Sp. z  o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18 lok. B21. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są na podstawie realizacji zawartej umowy na uczestnictwo w Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia – w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – w przypadku Laureatów Konkursu. 

6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, jeżeli będzie to konieczne w związku z wydaniem nagrody i z uwagi na obowiązki Organizatora związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w trakcie trwania Konkursu i wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie, Dane Laureata Konkursu przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych (aktualnie 5 lat). Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Uczestnik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych przed jej wycofaniem. 

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w § 3 ust.2 jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. Podanie dodatkowych danych przez Laureata Konkursu będzie konieczne dla otrzymania nagrody i odprowadzenia podatku od nagrody. 

11. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie zajedzdalej.tec2000.pl

2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na Organizatora z dopiskiem Konkurs.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu, przy czym zmiany te nie będą mieć wpływu na zgłoszenia Uczestników pozostawione przed tymi zmianami.

6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.